Lokalradioforeningen Aarhus

Lokalradioforeningen Aarhus sender på FM 89,5 + 98,7 MHz.

Sendetider


Mandag 00:00 – 03:30
Onsdag 03:00 – 04:00
Torsdag 03:00 – 04:00
Fredag 03:00 – 04:00
Lørdag 03:00 – 04:00
Søndag 00:00 – 07:30

Bestemmelser


1) Tilladelseshaverens navn.
Lokalradioforeningen Aarhus

2) Tilladelseshavers adresse.
Thiesensvej 23, 8382 Hinnerup

3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse.
LokalradioforeningenAarhus@gmail.com

4) Stationens navn og frekvenser.
Lokalradioforeningen
89,5 MHz.
98,7 MHz.

5) Beskrivelse af tilladelseshavers programvirksomhed og sendetider.

Programmerne kan bla. Indeholde:
Orientering fra kommunal side vedr. dagsordner, byrådsmøder o.lign.
Fx optagelser fra byrådsmøder.
Landspolitiske- eller EU- afgørelser der har indvirkning på lokalområdet
Omtale af begivenheder af lokal karakter
Omtale af arrangementer fra lokale foreninger
Interviews med lokale personer
Interviews med kunstnere
Interviews af anden karakter
Musik såsom Elvis, Abba, Robbie Williams, Medina, Gnags osv.

Sendetider: Mandag 00:00 – 03:30
Onsdag 03:00 – 04:00
Torsdag 03:00 – 04:00
Fredag 03:00 – 04:00
Lørdag 03:00 – 04:00
Søndag 00:00 – 07:30

6) Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

7) Gældende vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Vedtægter:

§ 1 Navn
Foreningens navn er Lokalradioforeningen Aarhus.

§ 2 Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune som også er tilladelsesområdet.

§ 3 Formål
Foreningens formål er at drive ikkekommerciel radiovirksomhed.

§ 4 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af tre personer. Et flertal af bestyrelsen skal have bopæl i lokalområdet som er
tilladelsesområdet samt de tilgrænsende kommuner. Hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig, udpeger
de øvrige en stedfortræder. Får et af bestyrelsesmedlemmerne et mistillidsvotum fra de to øvrige, er
denne forpligtet til at trække sig. Formanden indtræder i et evt. sendesamvirke, som repræsentant for
radioen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for evt. gæld.

§ 5 Beslutningsprocedure og tegningsret
Beslutninger kan træffes af formanden alene eller ved simpelt stemmeflertal. Formanden kan tegne
foreningen alene.

§ 6 Financiering
Radioen financieres ved indtægtsgivende aktiviteter som f.eks. sponsor, tilskud o.lign.

§ 7 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.
Ændringerne skal meddeles radionævnet.

§ 8 Revision
Foreningens regnskab revideres af den af foreningen valgte revisor.

§ 10 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 11 Opløsning
Ved en opløsning af foreningen tilfalder overskydende aktiver kulturelle formål efter bestyrelsens
afgørelse.

Bestyrelse: Henrik Faurhøj, Elsa Faurhøj, Finn Hermansen

Kontakt

LokalradioforeningenAarhus@gmail.com